Geodetske storitve

V podjetju GEODET za vas opravljamo naslednje geodetske storitve:  


Ureditev meje

Ureditev meje je geodetski postopek, pri katerem natančno določimo mejo s sosednjimi parcelami. V veliko premerih ni natančno določeno, kje točno poteka meja med vašo in sosednjo parcelo. »


Označitev meje

Postopka obnove meje v naravi z Zakonom o evidentiranju nepremičnin ni več. Na neki način ga nadomešča postopek označitev meje v naravi. »


Izravnava meje

O izravnavi meje govorimo v primeru, če se lastnika sosednjih parcel sporazumno dogovorita o izravnavi dela meje. »


Parcelacija

S parcelacijo lahko parcelo razdelimo na več parcel. Lahko pa tudi obratno: dve ali več parcel združimo v eno, vendar le v primeru, da so za to izpolnjeni pogoji. »


Evidentiranje zemljišča pod stavbo

S postopkom evidentiranja zemljišča pod stavbo določimo površino, lego in obliko zemljišča, ki ga stavba pokriva. »


Kataster stavb

Kataster stavb je evidenca o stavbah in o delih stavb. Stavba je objekt, v katerega lahko človek vstopi, in ki je namenjen njegovemu stalnemu ali začasnemu prebivanju, opravljanju poslovne ali druge dejavnosti ali zaščiti ter ga ni mogoče prestaviti brez škode za njegovo substanco. »


Geodetski načrt

Geodetski načrt je v postopku priprave projektne dokumentacije za graditev objekta ena od osnovnih zahtev. Predstavlja osnovo za za izdelavo lokacijskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. »


Zakoličenje objektov

Z zakoličenjem objektov imamo v našem podjetju največ izkušenj. Sodelovali smo pri izgradnji vse od gozdnih poti do avtocest, vključno z izmero izkopov in nasipov, ki so podlaga za izračune masnih bilanc. »


Ostale geodetske storitve

V podjetju GEODET Primož Kregar s.p. nudimo tudi ostale geodetske storitve: opazovanje premikov in posedanj, izmera in izračun prostornin nasipov in izkopov, izdelava potrdila o naklonu zemljišča, nadzor geodetskih del. »


 

Domov > Geodetske storitve

 

GEODET Primož Kregar s.p.

Sedež podjetja: Sokolska ulica 5, 1295 IVANČNA GORICA
Domača pisarna: Tiha ulica 27, 2000 MARIBOR

Povpraševanje
Za vsa vprašanja v zvezi z našimi storitvami nas lahko kontaktirate po e-pošti ali po telefonu na naslednje številke:

 
Telefon stacionarni.: 08  386 68 67 Telefon mobilni.: 040 778 774
E-pošta: primoz.kregar@gmail.com