Kataster stavb

Kataster stavb je evidenca o stavbah in o delih stavb. Stavba je objekt, v katerega lahko človek vstopi, in ki je namenjen njegovemu stalnemu ali začasnemu prebivanju, opravljanju poslovne ali druge dejavnosti ali zaščiti ter ga ni mogoče prestaviti brez škode za njegovo substanco.

Vpis v kataster stavb

Vpis stavbe v kataster stavb se izvede na zahtevo investitorja gradnje, lastnika parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnika stavbne pravice, lastnika celotne ali dela stavbe, uporabnika celotne ali dela stavbe ali upravnika stavbe.
 

Vpis v kataster najpozneje v 30 dneh po zaključku gradnje

Investitor gradnje mora vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb najpozneje v 30 dneh po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del. Če se začne stavba uporabljati pred izvedbo vseh zaključnih gradbenih del, mora investitor gradnje vložiti zahtevo za vpis ob začetku uporabe stavbe ali dela stavbe.

 

Kaj, če vaša stavba ni evidentirana v katastru stavb?

Če geodetska uprava ugotovi, da stavba ali del stavbe ni evidentiran v katastru stavb in so izpolnjeni pogoji za to, pozove investitorja gradnje, da v treh mesecih po prejemu poziva vloži zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb. Če investitor gradnje tega v določenem roku ne stori, geodetska uprava predlaga prekrškovnemu organu, da ravna v skladu s 127. členom ZEN. Vpis stavbe zgrajene brez predpisanih dovoljenj ne pomeni njene legalizacije!

 

> Vpis v kataster stavb.

> Ostale geodetske storitve.

 

 

Domov > Geodetske storitve > Kataster stavb

 

GEODET Primož Kregar s.p.

Sedež podjetja: Sokolska ulica 5, 1295 IVANČNA GORICA
Domača pisarna: Tiha ulica 27, 2000 MARIBOR

Povpraševanje
Za vsa vprašanja v zvezi z našimi storitvami nas lahko kontaktirate po e-pošti ali po telefonu na naslednje številke:

 
Telefon stacionarni.: 08  386 68 67 Telefon mobilni.: 040 778 774
E-pošta: primoz.kregar@gmail.com