Pogosta vprašanja in odgovori
 

Kaj je geodetska storitev?

Za geodetske storitve po Zakonu o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006) se štejejo: izvedba postopkov za izdelavo elaboratov in izdelava elaboratov ureditve meje, nove izmere, parcelacije, komasacije, izravnave meje, določitev zemljišča pod stavbo, izdelava elaborata za evidentiranje stavbe, spremembe dejanske rabe zemljišč, spremembe bonitete zemljišč, spremembe vrste rabe, kultur in razreda zemljišč, ureditve meje med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, izdelava elaborata za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb, izdelava elaborata za spremembo podatkov katastra stavb in izdelava tehničnega poročila označitve meje v naravi ter druge posamezne naloge v zvezi z evidentiranjem nepremičnin.

Kdo lahko naroči geodetsko storitev?

Geodetsko storitev po ZEN lahko naroči lastnik ali katerikoli solastnik oziroma skupni lastnik nepremičnine, tudi pridobitelj.

Kdo je pridobitelj?

Pridobitelj je oseba, ki je na podlagi pravnega posla (kupoprodajna, darilna … pogodba) pridobila pravico, da se kot lastnik vpiše v zemljiško knjigo, in je tudi že vložila predlog za vpis.

Kdo lahko vloži zahtevo za uvedbo postopka ureditve meje, parcelacije…?

Vlogo mora vložiti (podpisati) lastnik ali pridobitelj oziroma vsi solastniki ali skupni lastniki nepremičnine.

Kdo lahko vloži zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb?

Zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb lahko vloži investitor gradnje, lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe.

Kdaj je potrebno vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb?

Investitor gradnje oziroma lastnik mora vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb najpozneje v 30 dneh po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del.


Če se začne stavba uporabljati pred izvedbo vseh zaključnih gradbenih del, mora investitor gradnje oziroma lastnik vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb ob začetku uporabe stavbe ali dela stavbe.


Investitor gradnje oziroma lastnik mora vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb pred prvo prijavo stalnega prebivališča ali sedeža pravne osebe v stavbi.

Koliko časa potrebujete za izdelavo posnetka ali za vris hiše?

Za izdelavo geodetskega načrta ali pa za izdelavo elaborata za evidentiranje zemljišča pod stavbo skupaj z elaboratom za vpis stavbe v kataster stavb potrebujemo od enega do dveh tednov.

 

Domov > Pogosta vprašanja in odgovori

 

GEODET Primož Kregar s.p.

Sedež podjetja: Sokolska ulica 5, 1295 IVANČNA GORICA
Domača pisarna: Tiha ulica 27, 2000 MARIBOR

Povpraševanje
Za vsa vprašanja v zvezi z našimi storitvami nas lahko kontaktirate po e-pošti ali po telefonu na naslednje številke:

 
Telefon stacionarni.: 08  386 68 67 Telefon mobilni.: 040 778 774
E-pošta: primoz.kregar@gmail.com